Code Pinyin Name English Name Flower Form Season Grade Quantity
1. Black            
T 1-1 Chu Wu Hatsugarasu Lotus Form Late Super*2 500
T 1-2 Guan Shi Mo Yu Champion Black Jade Crown Form Middle Super 3,000
T 1-3 Hei Hua Kui Champion of Black Flower Chrysanthemum Form Middle Super 2,000
T 1-4 Wu Jin Yao Hui Glittering Gold on Black Rose Form Late A 5,000
T 1-5 Yan Long Zi Purple Dragon in the Mist Crown Form Late Super 2,000
   

RETURN