Code Pinyin Name English Name Flower Form Season Grade Quantity
       
2. Green     
T 2-1 Dou Lu Pea Green Globular Form Late Super 5,000
T 2-2 Lu Mu Yin Yu Green Screen hiding Jade Globular Form Late Super 500
T 2-3 Lu Xiang Qiu Fragrant Green Ball Globular Form Late A 500
  

RETURN